Leja Law Office darbības principi

Profesionālisms

Juridiskā biroja darbinieku un partneru profesionālisms tiek nodrošināts ar augstu teorētisko un praktisko sagatavotību visplašākā spektra jautājumu risināšanā, kuri rodas darbības procesa laikā. Vispusīgā darbinieku un partneru darba pieredze un augstās darba spējas nodrošina jebkuru specializētu jautājumu atrisināšanu ar maksimālu efektivitāti un rezultativitāti. 

Uzsākot klienta izvirzītā tiesiskā uzdevuma risināšanu kvalificēts biroja speciālists vispirms izanalizēs un novērtēs dotā uzdevuma juridisko atrisinājumu. Ja dotā uzdevuma risinājums nesola izteikti pozitīvu gala rezultātu, biroja speciālisti nedos nereālus solījumus un neimitēs gatavību atrisināt uzdevumu, lai vienkārši tiktu pie pasūtījuma. Nav pieļaujams aizstāvēt klientu par viņa līdzekļiem, zinot, ka pozitīvs atrisinājums ir bezcerīgs, kā arī slēpt to no klienta.
Klienta problēmas apkalpojošais darbinieks, meklēs optimālāko risinājuma ceļu un to ieteiks klientam, izmantojot visus iespējamos tiesiskos risinājumus.
Tieši šī pieeja attiecībā uz klientu ir augstas darba kvalitātes garantija un noteicošais kritērijs biroja kolektīva profesionālismam kopumā.

Atbildība un garantijas

Birojs uzņemas atbildību klienta priekšā par to, ka:

  • Klienta uzdevums tiks izpildīts neatkarīgi no darbinieka, kam uzticēts dotais darba uzdevums, slimības, komandējumiem un citiem iemesliem;
  • Biroja vadība pastāvīgi kontrolē darbinieku risināmo uzdevumu realizāciju, procesu, darbu izpildes termiņus. Klients ir tiesīgs iepazīties ar darba uzdevumu risināšanas gaitu, izteikt savas vēlmes, piezīmes jebkurā risinājuma stadijā, sazinoties ar darba izpildītāju vai biroja vadību pa telefonu, faksu, e-pastu, rakstiski vai tiekoties pārrunās.
  • Biroja vadība klienta uzdevuma veikšanai nozīmēto speciālistu nepieciešamības gadījumā nomaina, saskaņojot ar klientu.
  • Klients jebkurā brīdī ir tiesīgs atteikties no biroja pakalpojuma sniegšanas un saņemt atpakaļ samaksu par neuzsākto darba apjomu.
  • Klienta un biroja savstarpēji noslēgtajā līgumā par pakalpojumu sniegšanu tiek noteikta biroja atbildība par materiālo zaudējumu atlīdzību klientam, ja zaudējumi rodas biroja tiešas vainas dēļ.
  • Biroja darbinieki nav tiesīgi solīt uzdevuma 100% pozitīvu risinājumu, jo tāds solījums nav ētisks, jo dažādi iepriekš neparedzēti apstākļi jeb fakti (par kuriem klients nav zinājis vai noklusējis) var mainīt daļēji vai pilnīgi rezultātu. Dodot tādu solījumu, darbinieki mēģinātu maldināt klientu, lai tiktu pie klienta avansa maksājuma un tikai pēc tam iedziļinātos lietas sarežģījumos.
  • Birojs uztur savu reputāciju nevis ar priekšlaicīgiem un nepārdomātiem solījumiem, bet gan biroja prestižu veido pārdomātu, atbildīgu un optimālāko risinājumu meklējumu pieeja klienta izvirzīto uzdevumu atrisināšanai.

Caurredzamības princips klientam

Biroja sadarbība ar klientu tiek veidota nevis pēc tradicionālās shēmas „pasūtītājs – izpildītājs”, bet gan kā savstarpēju partneru attiecības, kur viens otru bagātina ar informāciju, atrodoties nepārtrauktā attīstībā. Mēs palīdzam uzlabot klienta biznesu un vienlaicīgi paši pilnveidojamies, uzlabojot savu pieredzi. Ar šādu darbības metodi jebkurš klients birojam ir ekskluzīvs un nozīmīgs.
Birojs garantē klientam savlaicīgu, patiesu, pilnu informācijas sniegšanu par uzdevuma gaitu un iespējamo perspektīvo risinājumu. Birojs uztur sakarus, vienojoties ar klientu, pa tālruni, faksu, e-pastu vai izmantojot kurjeru, lai nodrošinātu operatīvu un konfidenciālu informācijas apmaiņu.
Klientam tiek nodrošināta sazināšanās ar vadošiem biroja speciālistiem jebkurā diennakts laikā. Vajadzības gadījumā informācija nonāks tieši pie klienta apkalpojošā speciālista.
Klients jebkurā laikā ir tiesīgs vērsties pie biroja vadības, lai noteikta uzdevuma veikšanai nozīmētu citu speciālistu. Klientam dažādu uzdevumu veikšanai ir iespēja izmantot vairākus speciālistus vienlaicīgi. Klients var saņemt smalku informāciju no biroja vadības par viņa apkalpojošo speciālistu.

Saprātīga un godīga cenu politika

Biroja cenu politikas mērķis nav vienreizējas, maksimālas peļņas gūšana, bet gan ilgstošas, stabilas un daudzpusīgas apkalpošanas iespējas saglabāšana, kas nodrošina biroja ilglaicīgu stabilitāti. Pakalpojumu cenas tiek diferencētas atkarībā no sadarbības ilguma, veicamo darbu apjoma un precizētas, vienojoties ar klientu, lai būtu pieņemamas, pamatotas un taisnīgas abām pusēm. Par sniegto pakalpojumu birojs klientam sniedz smalku izcenojumu informāciju, kur norāda arī izmaksas, ko birojs veicis klienta uzdevumā, iegūstot informāciju vai dokumentāciju no trešajām personām.